Menu
EUR

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kanoshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kanoshop en consument. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kanoshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kanoshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
1.5 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

2. Het aanbod 
2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als er gebruik gemaakt van afbeelding zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Met andere woorden, wij proberen de afbeeldingen zo nauwkeurig mogelijk overeen te laten komen, echter kan het zijn dat een model iets aangepast is in een ander jaar, of kleine aanpassingen heeft ondervonden ten aanzien van de afbeelding die getoond wordt.
2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
Dit betreft in het bijzonder: 
- de prijs inclusief belastingen; 
- de eventuele kosten van aflevering; 
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Kanoshop de prijs garandeert; 
- de hoogte van extra bij bijkomende kosten door speciale ordering, transport of levering; 
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 

3. Overeenkomst 
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kanoshop en is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd , deelt Kanoshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

4. Prijzen/Aanbiedingen 
4 .1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Kanoshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
4 .2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW 

5. Retourzendingen 
5.1 Alle artikelen kan je binnen 14 dagen na ontvangst zondemeer retourneren waarna kanoshop de betaling vergoed in de vorm van geld teruggave of waardebon van gelijk bedraghoogte. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Kanoshop worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand . Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. 
5 .2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 14 dagen melden per e-mail aan Kanoshop onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Kanoshop zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen. 
5 .3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Kanoshop zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Kanoshop neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening , dit gaat door middel van terugstorting van het frankeer bedrag .
5 .4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen: 
- Maakt een retour verzending aan via www.kanoshop.nl , zodat wij je zending verwachten. 
- Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden en voeg de (kopie) factuur en kopie retoursaanvraag bij. 
- Adresseer de artikelen en frankeer de verzending. 

6. Betaling 
6 .1 De betaling dient vooraf plaats te vinden. 
6 .2 Indien anders overeengekomen kan een betaling achteraf mogelijk zijn. Betaling dient dan veertien (14) dagen na factuur datum voldaan te zijn. 
6 .3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Kanoshop bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Kanoshop haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Kanoshop om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 
6 .4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Kanoshop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
6 .5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Kanoshop. 

7 . Levering 
7 .1 De door Kanoshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief, hier aan kunnen geen rechten verleend worden . Indien Kanoshop niet kan leveren binnen de aangegeven levertijd zal zij hier tijdig met je contact over opnemen. 
7 .2 Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook zal de wederpartij geen recht geven op schadevergoeding of niet nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien. 
7 .3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending . 

8 . Eigendomsvoorbehoud 
8 .1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Kanoshop verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op je over 

9 .Reclames en aansprakelijkheid 
9.1 Je dient de gekochte zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dien je na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: 
1. Of de zaken juist zijn geleverd; 
2. Of de afgeleverde zaken wat betreft de hoeveelheid overeenstemmen met het overeengekomen; 
3. Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 
9.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dien je deze binnen veertien (14) dagen na aflevering schriftelijk aan Kanoshop te melden. 
9.3 Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor jouw rekening komen. 
9.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen: 
- Maakt een retour verzending aan via www.kanoshop.nl , zodat wij je zending verwachten. 
- Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden en voeg de (kopie) factuur en kopie retoursaanvraag bij. 
- Adresseer de artikelen en frankeer de verzending. 

10 . Garantie 
10.1 Kanoshop hanteert de garantievoorwaarden zoals die door de fabrikant zijn opgesteld. 
10.2 Je bent verplicht op straffe van verval van de garantieverplichting van Kanoshop een geconstateerd gebrek terstond na de ontdekking bij aangetekend schrijven ter kennis van Kanoshop te brengen. Je bent verplicht een gebrekkig onderdeel te bewaren en voor zover Kanoshop zulks verlangt, het betrokken onderdeel aan Kanoshop terug te zenden. Zaken of onderdelen daarvan, die in gevolge van een reparatie opdracht worden vervangen, worden daar do or het eigendom van Kanoshop . 
10.3 De garantieverplichting van Kanoshop  vervalt, indien je, de zaken ondeskundig of onzorgvuldig hebben behandeld; indien wederpartij de zaken voor andere dan de normale doeleinden waarvoor de zaken zijn bestemd heeft aangewend of indien de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier herstellingen of veranderingen door anderen dan leverancier heeft laten verrichten. Je hebt geen recht op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waarop Kanoshop geen invloed kan uitoefenen.
10.4 De garantieverplichting van Kanoshop vervalt indien je niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet. Je hebt niet het recht betaling te weigeren of grond dat Kanoshop haar garantieverplichting nog niet of niet volledig is nagekomen.
10.5  In geval Kanoshop haar garantieverplichting niet nakomt is haar aansprakelijkheid beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, doch eerst nadat de wederpartij leverancier schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gesteld waarbinnen leverancier alsnog haar garantieverplichting zal kunnen voldoen.

11 Ontbinding door leverancier
11.1 Indien wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor haar uit deze of enig andere met haar gesloten overeenkomst voortvloeit, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is leverancier te hare keuze gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst schriftelijk te beëindigen dan wel haar verplichtingen uit de overeenkomst met wederpartij op te schorten, zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins is gehouden.
11.2 Wanneer wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft verkregen of op enigerlei andere wijze buiten staat raakt haar financiële en/of andere verplichtingen na te komen wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te ontbinden.
11.3 In een geval als bedoeld in de voorafgaande leden heeft leverancier steeds het recht om terstond volledige betaling te vorderen van hetgeen wederpartij op grond van de overeenkomst verschuldigd is geworden; wederpartij is tevens verplicht de schade die leverancier lijdt te vergoeden waarin mede wordt begrepen de gederfde winst, rente en kosten.
11.4 Het in de voorafgaande leden bepaalde, laat onverlet de overige rechten van leverancier ter zaken van toerekenbare tekortkoming van de wederpartij elders bij deze voorwaarden bepaald.

12. Elektronische communicatie en bewijs
12.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Kanoshop (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Kanoshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Kanoshop.
12.2 De administratie van Kanoshop geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

13. Overmacht
13.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kanoshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kanoshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
13.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kanoshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

14. Diversen
14.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kanoshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kanoshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
14.2 Kanoshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!